Veteranski centri u Republici Hrvatskoj

Osnivanje Veteranskog centra predviđeno je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Osnivač Veteranskog centra je Republika Hrvatska (čl. 152.), osnivačka prava obavlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i Zakonom o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu propisani su korisnici te djelatnosti koje ustanova obavlja.

U sklopu svakog veteranskog centra postojat će spomen-soba poginulim hrvatskim braniteljima i memorabilija iz Domovinskog rata te će se u centrima na poseban i dostojanstven način obilježavati sve važne obljetnice i datumi iz Domovinskog rata. Veteranski centri su istovremeno i centri razvoja u kojima se pruža savjetodavna pomoć, edukacija kroz različite radionice, seminare, treninge, s ciljem  osnaživanja potencijala korisnika, za zapošljavanje i poduzetništvo te uključivanje u rad zadruga hrvatskih branitelja kao dijela radne terapije.

Prije uključivanja u pojedine programe, radit će se procjena stanja podnositelja zahtjeva/budućeg korisnika, socijalna i psihološka anamneza, procjena opsega i sadržaja tretmana, vremena boravka i načina smještaja te stručnjaka potrebnih za uključivanje u tretman (u centrima će korisnicima na raspolaganju biti multidisciplinarni tim (psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut, kineziolog, ostalo stručno i medicinsko osoblje). U centrima će se njegovati holistički i multidisciplinarni pristup, uz individualni pristup, uzimajući u obzir potrebe korisnika.

Podružnice veteranskog centra u svojem će radu blisko surađivati s lokalnim upravnim tijelima, prvenstveno iz područja socijalne i zdravstvene skrbi (poput centara za socijalnu skrb, područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja, podružnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.), u cilju osiguravanja korištenja specifičnih programa koji će se provoditi u veteranskim centrima i pravovremenog uključivanja. Također, podružnice centara razvit će suradnju s bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama na području na kojem djeluju.

Korisnici veteranskih centara bit će uključeni u život zajednice i kroz suradnju s različitim dionicima na lokalnoj razini. Potpisanim Sporazumima s gradovima u kojima se nalaze podružnice ustanove definirano je među ostalim, kako će gradovi pružati podršku u radu veteranskih centara uključenjem lokalnih dionika u provedbu programa. Navedene suradnje ostvarivat će se na području sporta, kulture, duhovne obnove, raznih oblika umjetnosti i dr.

Centri neće djelovati kao institucije zatvorenog tipa. Korisnici prolaziti kroz programe posebno prilagođene njihovim potrebama, u određenom vremenskom trajanju, u suradnji s različitim dionicima. Takvim će se pristupom nastojati pozitivno utjecati na kvalitetu življenja i socio-ekonomskog položaja korisnika.
Na ovaj bi način rad centara predstavljao dodatnu vrijednost i nadogradnju postojećeg sustava skrbi za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata.

Izgradnja i opremanje veteranskih centara sufinancirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru EU projekta „Uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 339 mil. kn (44,6 mil EUR), od kojih je 85% sufinancirano iz EFRR-a. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava predviđeno je trajanje Projekta do kraja 2022. godine, a izgrađuju se četiri centra u Daruvaru; Petrinji, Sinju i Šibeniku.

Veteranski centar u Šibeniku

Izgradnja građevine za uspostavu veteranskog centra u Šibeniku završena je gotovo šest mjeseci prije roka te je 1. rujna 2021. godine ishođena pravomoćna Uporabna dozvola. Centar je u potpunosti opremljen, a prvih 30 korisnika primljeno je u centar 7. lipnja 2022. godine.

Korištenje usluga smještaja ili boravka

Veteranski centar pruža mogućnost korištenja usluga kroz program smještaja ili boravka. Program smještaja podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana, a zahtjev korisnik podnosi na Obrascu 1.

Program boravka podrazumijeva korištenje usluga Veteranskog centra za vrijeme cjelodnevnog ili poludnevnog boravka. Poludnevni boravak može trajati do šest sati dnevno, a cjelodnevni boravak može trajati od šest do 10 sati dnevno. Programom boravka nije obuhvaćeno noćenje u centru. Zahtjev za korištenje programa boravka, korisnik podnosi na Obrascu 2.

Obrazac 1. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program smještaja
Obrazac 2. – zamolba za korištenje usluga veteranskog centra kroz program boravka

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program smještaja u Veteranskom centru?

Postupak se pokreće po zamolbi korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 1) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb.

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
  • medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
  • prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno Stručno povjerenstvo za korisnike smještaja u Veteranskom centru.

U slučaju kada je korisniku potreban pratitelj, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i za pratitelja.

Kako se ostvaruje pravo na korištenje usluga kroz program boravka u Veteranskom centru?

Postupak za ostvarivanje prava na korištenje usluga Veteranskog centra kroz program  poludnevnog ili cjelodnevnog  boravka pokreće se na pisanu zamolbu korisnika, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika (Obrazac 2) koja se podnosi Veteranskom centru (poštom ili osobno) na adresu ulica Velimira Škorpika 6d, 22 000 Šibenik.

Uz zamolbu korisnik treba priložiti:

  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i nazivom dijagnoza
  • medicinsku dokumentaciju koju posjeduje i
  • prema potrebi drugu dokumentaciju koju zatraži Veteranski centar, odnosno Stručno povjerenstvo za korisnike boravka u Veteranskom centru.

Više na https://branitelji.gov.hr/istaknute-teme/veteranski-centri-u-republici-hrvatskoj/4130

 

Povezane objave

Skip to content